Darbības jomas

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniegs Jums visu nepieciešamo juridisko palīdzību. Šeit ir dots neliels ieskats par pieejamās juridiskās palīdzības veidiem. Taču jebkurā gadījumā spējam nodrošināt klientam visu nepieciešamo juridisko palīdzību.

Darba tiesības

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisku palīdzību, sākot ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu līdz darba strīdu risināšanai tiesā, aizstāvot gan darba devēju, gan darba ņēmēju intereses.

Mūsu pakalpojumi:

 • darba līgumu sagatavošana un izvērtēšana;
 • dažādu darba organizācijas un politikas dokumentu izstrāde un izvērtēšana;
 • koplīgumi;
 • darba samaksa un nodokļi;
 • konsultācijas darba drošības jautājumos ;
 • darba tiesisko attiecību izbeigšana un kolektīvā atlaišana;
 • pārstāvības valsts un pašvaldību iestādēs - VID, VDI, PVD u.c.
 • pārstāvība tiesās darba lietās;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Publisko iepirkumu tiesības

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz konsultācijas saistībā ar publiskajiem iepirkumiem gan pasūtītājiem, gan iepirkuma pretendentiem vai interesentiem.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs var izvērtēt iespējamās problēmas un sagatavot atbilstošu risinājumu katram jautājumam un problēmai konkrētā iepirkuma lietā, nodrošinot sekmīgu klienta interešu īstenošanu. 

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves biroja pieredze ļauj sekmīgi pārstāvēt klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī apstrīdēt iepirkuma procedūru un tās rezultātus.

Mūsu pakalpojumi:

 • konsultācijas par iepirkumu tiesisko regulējumu;
 • iepirkumu dokumentu sagatavošana un izvērtēšana;
 • atzinumu sagatavošana par nolikuma atbilstību tiesību aktiem;
 • atzinumu sagatavošana par iepirkuma komisijas rīcības atbilstību tiesību aktiem;
 • sūdzību sagatavošana par nolikumā ietvertām prasībām;
 • sūdzību sagatavošana par iepirkuma rezultātiem;
 • jautājumi, kas saistīti ar iepirkumu līgumiem;
 • pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā;
 • pārstāvība tiesā;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Eiropas Savienības tiesības

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs konsultē klientus Eiropas Savienības tiesību piemērošanas un ieviešanas jautājumos. Veicam izvērtējumu par Latvijas tiesību normu un prakses atbilstību Eiropas Savienības tiesībām.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz konsultācija par dažādu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu un finansējuma saņemšanu.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību strīdos par Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanu Latvijā.

Mūsu pakalpojumi:

 • atzinumu sagatavošana par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu;
 • atzinumu sagatavošana par valsts un pašvaldību rīcības un lēmumu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem;
 • projektu pieteikuma sagatavošana Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšanai;
 • konsultācijas par Eiropas Savienības fondu finansētu projektu īstenošanu;
 • valsts iestāžu lēmumu par Eiropas Savienības fondu finansējumu piešķiršanu vai attiecināmību pārsūdzēšana;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Administratīvās tiesības

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs konsultē klientus par dažādiem administratīvo tiesību jautājumiem.

Mūsu pakalpojumi:

 • konsultācijas par valsts un pašvaldības iestāžu rīcību un lēmumiem;
 • pārstāvība administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs;
 • iestāžu lēmumu apstrīdēšana;
 • pārstāvība tiesā un tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Intelektuālā īpašuma tiesības

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz palīdzību visdažādākajos ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumus. Palīdzība ietver klientu pārstāvību tiesā, gan arī ārpus tām, kā arī klientu interešu īstenošana sarunās gan ar fiziskām un juridiskām personām, gan valsts un pašvaldību iestādēm.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs konsultē un pārstāv klientus dažāda veida darījumos, kas ietver autortiesību un/vai blakustiesību objektus.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs pārstāv klientus patentu, preču zīmju un autortiesību aizsardzības jautājumos, kā arī tiesību strīdos par citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, ieskaitot autortiesību un datu bāzu aizsardzību.

Mūsu pakalpojumi:

 • konsultējam klientus par autortiesībām un blakustiesībām;
 • veicam preču zīmju, dizainparaugu un patentu reģistrāciju;
 • licences līgumu sastādīšana un izvērtēšana;
 • līgumu par autordarbu radīšanu sastādīšana un izvērtēšana;
 • konsultējam klientus par autortiesību un blakustiesību iekļaušanu dažāda veida darījumos;
 • pārstāvam klientus tiesā gan attiecībā uz autorības fakta atzīšanu, gan autortiesību objekta izmantošanu;
 • pārstāvam klientus autortiesību un blakus tiesību aizskāruma gadījumā;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Maksātnespējas lietas

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs konsultē kreditorus un uzņēmumu īpašniekus attiecībā uz maksātnespējas un restrukturizācijas procedūrām, kā arī pārstāv klientu intereses maksātnespējas procesa ietvaros.

Mūsu pakalpojumi:

 • konsultāciju sniegšana par maksātnespējas procesu;
 • atzinumu sagatavošana par maksātnespējas procesu;
 • klientu pārstāvība maksātnespējas procesā;
 • maksātnespējas pieteikuma sagatavošana;
 • kreditoru pieteikuma sagatavošana;
 • administratora un kreditora sapulču lēmuma pārsūdzība;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Komerctiesības

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz palīdzību komercsabiedrību un biedrību dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošanā, kā arī sniedz konsultācijas uzņēmumiem ikdienā, kas saistīta ar dažāda rakstura juridisku jautājumu risināšanu.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību kā komercsabiedrības dibināšanas, tā arī reorganizācijas un likvidācijas posmos.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību dažāda veida komercsabiedrību vai kapitāldaļu iegādes darījumos, uzņēmumu apvienošanā vai sadalīšanā.

Mūsu pakalpojumi:

 • komercsabiedrību dibināšana un iegāde;
 • komercsabiedrību reorganizācija;
 • komercsabiedrību izpētes pakalpojumi;
 • konsultāciju sniegšana par komercsabiedrību dalībnieku vai akcionāru tiesībām;
 • komercsabiedrību dalībnieku interešu pārstāvēšana dalībnieku sapulcēs, valsts un pašvaldību iestādēs un tiesā;
 • komercsabiedrību interešu pārstāvēšana valsts un pašvaldību iestādēs un tiesā;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Dzīvokļu lietas

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs risina visas problēmas, ar kādām kaut reizi mūžā ir saskaries teju ikkatrs dzīvokļa iemītnieks, neatkarīgi no to, vai viņš ir īrnieks, izīrētājs vai arī īpašnieks. Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību šādu problēmu risināšanā, kā arī palīdzēs rast iespēju izvairīties no tām nākotnē.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību strīdos starp dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem: par mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma noslēgšanu, nepieciešamo līguma grozījumu izdarīšanu, par apsaimniekotāju veiktajiem aprēķiniem.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību dzīvokļu īres vai nedzīvojamo telpu nomas līgumu noslēgšanā, grozīšanā un izbeigšanā.

Mūsu pakalpojumi:

 • konsultāciju sniegšana par īpašumu apsaimniekošanu vai iznomāšanu;
 • nomas un īres līgumu sagatavošana un izvērtēšana;
 • īpašuma apsaimniekošanas līgumu sagatavošana un izvērtēšana;
 • sniedzam konsultācijas par īres līguma izbeigšanu un īres maksas apmēra paaugstināšanu;
 • izstrādājam dzīvojamo un koplietošanas telpu izmantošanas noteikumus;
 • dzīvokļa īpašnieku pārstāvība dzīvokļa īpašnieku kopsapulcēs;
 • iesniegumu sagatavošana valsts un pašvaldību iestādēm;
 • pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Komercdarījumi

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz palīdzību dažāda veida komercdarījumu noslēgšanā un izpildē.

Mūsu pakalpojumi:

 • dažādu līgumu sagatavošana un izvērtēšana;
 • konsultāciju sniegšanu par veicamo darījumu;
 • atzinumu sagatavošana par veicamo vai veikto darījumu;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Nekustamo īpašumu tiesības

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību darījumos ar nekustamo īpašumu, kā arī jautājumos par nekustamo īpašumu izmantošanu.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību strīdu risināšanā saistībā ar servitūtu tiesību un citu nekustamā īpašumu apgrūtinājumu nodibināšanu un izlietošanu, kā arī kopīpašuma izraisīto strīdu risināšanā un kopīpašuma dalīšanā.

Mūsu pakalpojumi:

 • ar nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu saistītās konsultācijas;
 • nekustamā īpašuma darījumu noformēšana - līgumu sagatavošana, pārstāvība, nepieciešamo dokumentu saņemšana u.tml.;
 • kopīpašuma strīdu risināšana - kopīpašuma dalīšana, lietošanas kārtības noteikšana u.tml.;
 • servitūtu nodibināšana;
 • konsultācijas par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu;
 • sniedzam konsultācijas īpašumu apvienošanas un sadalīšanas jautājumos;
 • sagatavojam nepieciešamos līgumus infrastruktūras izbūvei, izmantošanai un rekonstrukcijai.
 • konsultācijas un atzinumu par hipotēkas un cita veida nodrošinājumu noteikšanu nekustamajam īpašumam;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.
Būvniecība

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību un pārstāv klientu intereses visās būvniecības procesa stadijās, sākot jau ar būvniecības ieceri un tās pieteikšanu vietējās pašvaldības būvvaldē līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā un defektu novēršanai garantijas laika ietvaros.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs pārstāv klientus visdažādākajos ar būvniecību saistītos administratīvajos procesos par būvvaldes lēmumu, tai skaitā, būvatļauju apstrīdēšanu, kā arī civiltiesiskos strīdos, kas izriet no būvniecības attiecībām.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību, sagatavojot līgumus par būvdarbu veikšanu, kā arī veiksmīgi pārstāvējis klientu intereses strīdos, kas saistīti ar būvdarbu kvalitāti.

Zvērināta advokāta Jāņa Spilves birojs sniedz juridisko palīdzību iepirkumu procedūrās, kas saistītas ar publiskiem būvdarbiem.

Mūsu pakalpojumi:

 • dažādu būvniecības procesu ietvaros nepieciešamo līgumu sastādīšana un izvērtēšana: projektēšanas līgumi, autoruzraudzības līgumi, būvuzraudzības līgumi, būvniecības līgumi;
 • konsultācijas par plānoto būvniecības ieceri;
 • atzinumu sagatavošana būvniecības jautājumos;
 • būvniecības projektu padziļinātu izpēte, kā arī būvniecības tiesiskuma izvērtēšana;
 • konsultācijas un klientu interešu pārstāvību būvniecības līgumu un apakšuzņēmēju līgumu slēgšanas procesā;
 • pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī tiesā;
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi.