Pieredze

Savā darbības laikā zvērināts advokāts  Jānis Spilve ir sniedzis saviem klientiem šādu juridisko palīdzību, kas apliecina iegūtās zināšanas un pieredzi:

Darba tiesību strīdu risināšana uzņēmuma un darbinieku interesēs
 • Juridiskā palīdzība zivju pārstrādes uzņēmumam veicot darbinieku atbrīvošanas no darba pienākumu veikšanas, t.sk., veiksmīgi pārstāvējis tiesā uzņēmumu prasībās, kas celtas pret uzņēmumu par atjaunošanu darbā.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sniedzis juridisko palīdzību darbiniekiem, atjaunot darba tiesiskās attiecības, strīdos ar darba devēju, risinot jautājumu tiesā par atjaunošanu darbā.
 • Sekmīgi risinājis jautājumus par Valsts darba inspekcijas nepamatoti piemērotajiem sodiem.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sagatavojis darba organizatoriskās struktūras shēmas, aprakstus, darba līgumus, rīkojumus u.c. dokumentus vairāku Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā.
Padziļināta pieredze publisko iepirkumu sfērā un darbā ar IUB
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sagatavojis vairākus simtus publisko iepirkumu nolikumus dažāda veida iepirkumiem.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve piedalījies vairāk nekā 50 reizes Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas sēdēs un sekmīgi pārstāvējis savu klientu intereses.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sekmīgi nodrošinājis liela atkritumu apsaimniekošanas koncerna pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī sekmīgi palīdzējis sagatavot piedāvājumus iepirkumiem, kuru rezultātā uzņēmumi ir ieguvuši tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Jūrmalas pilsētā, Mārupes novadā, Babītes novadā un citos Latvijas novados un pilsētās.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sekmīgi nodrošinājis Izglītības iestāžu asociācijas biedru pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī sekmīgi palīdzējis sagatavot piedāvājumus iepirkumiem, kuru rezultātā uzņēmumi ir ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumus vairākās izglītības iestādēs.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve veicis iepirkumus vairākiem Eiropas Savienības fondu īstenotiem projektiem.
 • Pirms kļūšanas par zvērinātu advokātu, Jānis Spilve, vairākus gadus ir bijis Valsts zemes dienesta un Nodarbinātības valsts aģentūras Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve ir Iepirkumu uzraudzības biroja konsultatīvās padomes loceklis.
ES fondu projekti un ES tiesību normu piemērošana Latvijā
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošinājis juridisko palīdzību vairākiem Eiropas Savienības fondu īstenotiem projektiem.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve pārstāvējis klientu prasībā pret Jūrmalas pilsētas domi strīdā par Eiropas Savienības regulu piemērošanu Latvijā.
Klientu interešu aizstāvība valsts iestādēs un administratīvajā tiesā
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošinājis juridisko palīdzību, pārsūdzot dažādus valsts un pašvaldības iestāžu lēmumus.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošinājis, administratīvā procesa ietvaros, ka tiesa piespriež Valsts ieņēmumu dienestam atlīdzināt privātpersonai nodarīto kaitējumu.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošinājis, administratīvā procesa ietvaros, ka tiesa atceļ publisko tiesību līgumu par pasažieru pārvadāšanu.
 • Sekmīgi piedalījies tiesvedībās par publisko tiesību līgumu esamību atkritumu apsaimniekošanas jomā.
 • Pirms kļūšanas par zvērinātu advokātu, Jānis Spilve, strādājot Valsts zemes dienestā un Nodarbinātības valsts aģentūrā, ir izdevis vairākus administratīvos aktus.
 • Vairākiem klientiem sekmīgi risinājis jautājumus par Valsts darba inspekcijas nepamatoti piemērotiem sodiem.
 • Vairākkārtēji pārstāvējis klientu intereses Īres valdē saistībā ar strīdiem starp denacionalizēto namu īrniekiem un īpašniekiem.
Patentu, preču zīmju un autortiesību aizsardzība
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sekmīgi risinājis autortiesību jautājumus attiecībā par valsts aģentūras izdotām mācību grāmatām.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sekmīgi risinājis vairākus strīdus par lielākās Latvijas interneta bibliotēkas autortiesību aizskārumiem.
 • Pirms kļūšanas par zvērinātu advokātu, Jānis Spilve, strādājot Latvijas valsts televīzijā kā jurists, risināja jautājumus par autordarbu izmantošanu televīzijā.
Plaša pieredze maksātnespējas un restrukturizācijas lietās
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve jau vairāk nekā 7 gadus ir maksātnespējas procesa administrators.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve administrējis vairāk kā 64 maksātnespējas procesus.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošinājis vairāku klientu maksātnespējas procesu sekmīgu norisi.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošinājis klientu interešu aizstāvību maksātnespējas procesa laikā, sekmīgi atgūstot daļu no naudas līdzekļiem.
Komercsabiedrību un biedrību reģistrācija, statūti un daļu iegāde
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sagatavojis vairāku komercsabiedrību un biedrību dibināšanas un reģistrācijas dokumentus.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sniedzis konsultācijas saistībā ar vairāku uzņēmumu iegādes darījumiem, kā arī sagatavojis visus nepieciešamos dokumentus.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sniedzis konsultācijas saistībā ar izmaiņām uzņēmuma statūtos u.c. dokumentos, kā arī sagatavojis visus nepieciešamos dokumentus izmaiņu reģistrācijai.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve vairākkārtīgi  ir piedalījies strīdu risināšanā starp uzņēmuma dalībniekiem.
Dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un apsaimniekotāju interešu aizsardzība
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve pārstāvējis vairāku nekustamā īpašuma īpašnieku intereses saistībā ar nekustamā īpašuma, t.sk. denacionalizēto namu, atbrīvošanu.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve pārstāvējis klientu intereses saistībā ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu pārstāvot gan iedzīvotāju, gan apsaimniekotāja intereses.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve pārstāvējis vairāku nekustamā īpašuma īpašnieku intereses strīdos par nomas maksas noteikšanu denacionalizēto namu īrniekiem.
Juridiskā palīdzība līgumu sagatavošanā un analīzē
 • Nodrošinājis pilna apjoma juridisko palīdzību vairākiem uzņēmumiem, nodrošinot tiem nepieciešamo līgumu sagatavošanu par preču vai pakalpojumu saņemšanu vai sniegšanu.
Nekustamā īpašuma iegāde, maiņa un apgrūtinājumi
 • Piedalījies daudzos nekustamā īpašuma iegādes un maiņas darījumos, nodrošinot nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.
 • Risinājis vairākas lietas, kas saistītas ar piespiedu nomu pārstāvot gan zemes īpašniekus, gan ēku īpašniekus.
 • Piedalījies vairākās lietās, kas saistītas servitūtu nodibināšanu pārstāvot gan zemes īpašnieku, gan servitūta lietotāju.
Juridiskā palīdzība būvkomersantiem visā būvniecības procesā
 • Nodrošinājis pilna apjoma juridisko palīdzību vairākiem būvkomersantiem, sagatavojot līgumus par būvdarbu veikšanu;
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sekmīgi piedalījies vairāku būvniecības strīdu risināšanā, kas saistīti ar veikto būvdarbu kvalitāti un izpildes termiņiem.
 • Zvērināts advokāts Jānis Spilve sagatavojis vairāku būvdarbu iepirkumu dokumentāciju, t.sk. būvdarbu līgumus.